Laden...Even geduld aub...

Disclaimer

Algemene Voorwaarden Uitgeverij De Lemmer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01122620.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle webshops welke door Uitgeverij De Lemmer worden geëxploiteerd, zoals Vliegschool-Lelystad, vliegles lelystadairport, cadeaubondirect, vlieglesteuge enz.

Artikel 1- Begrippen

1.1. Aanbod: het aanbod van Uitgeverij De Lemmer, al dan niet via haar website, tot het kopen van een Kadobon, hetwelk na aanvaarding door Koper onderwerp is van de overeenkomst tussen Koper en Uitgeverij De Lemmer;
1.2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vastgesteld door Uitgeverij De Lemmer en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 051401022011.
1.3. Uitgeverij De Lemmer: is een initiatief van Uitgeverij De Lemmer, gevestigd te Lemmer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:
01122620.
1.4. Kadobon: iedere door Uitgeverij De Lemmer gewaarmerkte kadobon, waardecheque of ander document dat tot doel heeft te kunnen betalen voor een door Leverancier aangeboden activiteit, product of dienst.
1.5. Koper: iedere gebruiker van de website van Uitgeverij De Lemmer en eventueel via die website gegevens registreert of een Aanbod aanvaardt en daarmee een overeenkomst sluit met Uitgeverij De Lemmer.
1.6. Leverancier: de aanbieder van activiteiten, producten of diensten waarvoor Uitgeverij De Lemmer Kadobonnen aanbiedt en verkoopt.

Artikel 2 - Werkingssfeer

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Kadobonnen, producten en diensten die door Uitgeverij De Lemmer al dan niet via haar website worden aangeboden, alsmede op alle overeenkomsten die in dit verband tussen Uitgeverij De Lemmer en Koper worden aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst, registratie van gegevens op de website dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
2.3. Bij strijdigheid van deze Algemene Voorwaarden met algemene voorwaarden van een Koper prevaleren deze algemene voorwaarden van Uitgeverij De Lemmer, tenzij bij schriftelijke overeenkomt uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 - Onderwerp

3.1. Leverancier biedt activiteiten, producten of diensten aan via de website van Uitgeverij De Lemmer. Koper kan Kadobonnen van Uitgeverij De Lemmer kopen waarmee geheel of gedeeltelijk voor een dergelijke activiteit, product of dienst kan worden betaald op basis van de door Leverancier gehanteerde voorwaarden.
3.2. Uitgeverij De Lemmer kan op verzoek van Koper aanvullende diensten verlenen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Leverancier en Koper, daaronder mede begrepen bemiddelings- of boekingsdiensten. Uitgeverij De Lemmer voert deze diensten naar beste weten en kunnen uit. Uitgeverij De Lemmer mag dergelijke diensten onder haar verantwoording door derden laten uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen, zal Uitgeverij De Lemmer geen overeenkomsten namens Koper met Leveranciers aangaan.
3.3. Uitgeverij De Lemmer heeft het recht wijzigingen in Aanbiedingen aan te brengen.

Artikel 4 - Registratie

4.1. Om via de website van Uitgeverij De Lemmer Kadobonnen te kunnen kopen, dienen gegadigden handelingsbekwaam en geregistreerd te zijn. Registratie vindt plaats door het invoeren van de door Uitgeverij De Lemmer voorgeschreven registratiegegevens via de website van Uitgeverij De Lemmer.
4.2. Uitgeverij De Lemmer is gerechtigd, zonder opgave van redenen, registratie op te schorten,te weigeren of te verwijderen. Weigering van registratie kan onder meer plaats vinden indien de betrokkene niet voldoet aan het gestelde in lid 1 van dit artikel dan wel reeds eerder door Uitgeverij De Lemmer of door een met haar gelieerde onderneming is geweigerd of diens registratie eerder is verwijderd.
4.3. Door te registreren via de website van Uitgeverij De Lemmer verlenen de geregistreerden uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van de gegevens voor het in deze Algemene Voorwaarden omschreven doel. Uitgeverij De Lemmer heeft het recht geregistreerde gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, rechtstreeks verband houdend met de activiteiten van Uitgeverij De Lemmer zoals omschreven in artikel 3.1., tenzij Koper hiertegen bezwaar maakt, in welk geval Uitgeverij De Lemmer bedoeld gebruik terstond zal beëindigen. Koper heeft te allen tijde recht op inzage in de van Koper geregistreerde gegevens en kan bij onvolkomenheden correctie verzoeken.

Artikel 5 - Overeenkomst via website

5.1. Zodra Koper het Aanbod van Uitgeverij De Lemmer via de website aanvaardt, komt tussen Koper en Uitgeverij De Lemmer een overeenkomst tot stand, tenzij de registratie door Uitgeverij De Lemmer wordt geweigerd zoals genoemd in artikel 4.2. Een ieder die via de website van Uitgeverij De Lemmer koopt wordt aangemerkt als Koper, ook indien de Koper niet voor zichzelf heeft gekocht. Er komt geen directe overeenkomst tussen Koper en Leverancier ter zake van de door Leverancier aangeboden activiteit, product of dienst tot stand.
5.2. Direct na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Koper en Uitgeverij De Lemmer, bevestigt Uitgeverij De Lemmer aan partijen de tot stand gekomen overeenkomst. Na betaling van de kadobon zal Uitgeverij De Lemmer de Kadobon verzenden naar Koper.
5.3. Met de van Uitgeverij De Lemmer gekochte Kadobon kan, met inachtneming van de overige voorwaarden van Leverancier, door de Koper bij Leverancier betaald worden voor een door Leverancier aangeboden activiteit, product of dienst, tot de op de Kadobon en in de administratie van Uitgeverij De Lemmer vastgelegde vervaldatum van die Kadobon.
5.4. De Kadobon kan noch bij Leverancier noch bij Uitgeverij De Lemmer ingewisseld worden voor contant geld en dient voor het volledige bedrag besteed te worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5.5. Ten aanzien van de (nakoming van de) verplichtingen voortvloeiend uit de tussen Koper en Leverancier nader tot stand te komen overeenkomst gelden de Nederlandse wettelijke bepalingen en/of de op de overeenkomst toepasselijke voorwaarden van Leverancier. Uitgeverij De Lemmer kan niet worden aangesproken op nakoming door één der partijen bij die tot stand te komen overeenkomst tussen Leverancier en Koper. Koper vrijwaart Uitgeverij De Lemmer voor aanspraken ter zake.
5.6. Uitgeverij De Lemmer is gerechtigd een Aanbod in te trekken of opnieuw te plaatsen in geval van een technische storing of anderszins een onregelmatigheid, ongeacht de aard en oorzaak daarvan.

Artikel 6 - Prijzen en betaling

6.1. Opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt per persoon in Euro’s inclusief BTW, en inclusief verzend- en administratiekosten, tenzij het Aanbod anders vermeldt of tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
6.2. Indien de overeenkomst met Uitgeverij De Lemmer ten behoeve van een groep personen wordt gesloten, brengt Uitgeverij De Lemmer de kosten voor het totaal aantal personen in rekening. Ingeval het aantal personen dat uiteindelijk de activiteit, dienst of het product van Leverancier afneemt lager is dan het opgegeven of overeengekomen aantal, vindt geen restitutie plaats door Uitgeverij De Lemmer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.3. Betaling door Koper aan Uitgeverij De Lemmer geschiedt conform de bepalingen zoals opgenomen in het Aanbod. Indien geen betalingsregeling is vastgelegd, geschiedt volledige betaling binnen 14 dagen na registratie en opdrachtbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.4. Betaling vindt plaats op een door Uitgeverij De Lemmer opgegeven rekeningnummer of op een andere door Uitgeverij De Lemmer aangegeven wijze.
6.5. Indien Koper niet binnen de overeengekomen termijn volledig betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
6.6. Uitgeverij De Lemmer is in geval van verzuim van Koper gerechtigd de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is Uitgeverij De Lemmer gerechtigd eventuele aanvullende schade te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die Uitgeverij De Lemmer en te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.
6.7. De Koper die in verzuim is, is de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de koper gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten gemaakt door Uitgeverij De Lemmer ter incasso van de vordering, gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van EUR 45,-.

Artikel 7 - Overmacht

7.1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door Uitgeverij De Lemmer van de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder tot enige schadevergoeding en/of boete ter zake te zijn gehouden.
7.2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop Uitgeverij De Lemmer geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: weersomstandigheden welke een veilige vlucht niet kunnen waarborgen, stroomstoring, technische storing, niet of niet tijdig nakomen door een derde van de verplichtingen die deze jegens Uitgeverij De Lemmer op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1. Uitgeverij De Lemmer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, daaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade, die Kopers lijden als gevolg van het bezoeken van de website van Uitgeverij De Lemmer, het registeren van gegevens, het aangaan van een overeenkomst met Uitgeverij De Lemmer, het aangaan van een overeenkomst met een Leverancier en niet-nakoming van de verplichtingen van Uitgeverij De Lemmer op grond van deze Algemene Voorwaarden, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
8.2. Uitgeverij De Lemmer is in ieder geval niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van virussen en dergelijke op haar website en de inhoud van andere websites waarnaar Uitgeverij De Lemmer elektronisch verwijst via links, niet-beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht van gegevens.
8.3. Uitgeverij De Lemmer staat niet in voor de nakoming door de Leverancier van de met de Koper te sluiten overeenkomst, noch voor de gegoedheid van de Leverancier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de Koper of andere deelnemers lijden als gevolg van niet of niet-correcte nakoming van de overeenkomst door de Leverancier of als gevolg van gebreken in de diensten of producten van de Leverancier. Koper vrijwaart Uitgeverij De Lemmer voor aanspraken ter zake.
8.4. Eventuele aansprakelijkheid op grond van de wet is beperkt tot de levering van de door de koper bestelde en betaalde Kadobon. Vorderingen vervallen door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan daarvan.
8.5. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Uitgeverij De Lemmer en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de (inhoud van de) website van Uitgeverij De Lemmer (daaronder mede begrepen auteursrechten en beeldrechten) zijn voorbehouden aan Uitgeverij De Lemmer of de Leverancier. Het is Koper niet toegestaan op enigerlei wijze deze rechten te verveelvoudigen of commercieel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij De Lemmer, onverminderd het overigens bepaalde in de Auteurswet of aanverwante wetten.

Artikel 10 - Overige voorwaarden

10.1. Nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Partijen verplichten zich als dan in te stemmen met nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepaling overeenkomen.
10.2. Uitgeverij De Lemmer is gerechtigd de omschrijvingen en toelichtingen op haar website alsmede de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen met onmiddellijke ingang. Alle Kopers zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle Aanbiedingen, het website gebruik, overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil tussen partijen ter zake daarvan zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.